საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისაში, კომისიის 2012 წლის 28 ნოემბრის № 32/1 გადაწყვეტილების თანახმად, დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ელექტროენერგიის ტარიფების“ შესახებ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის – კომისიის დადგენილების გამოსაცემად.

დადგენილების შესახებ მოსაზრებების წარდგენის ბოლო ვადათ განსაზღვრულია 2012 წლის 20 დეკემბერი.

მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია საქართველოს ენერგეტიკისა

და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისაში მისამართზე: ქ. ქუთაისი,

ო. ჩეჩელაშვილის ქ. № 26.

 

იხილეთ პროექტი  

 

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა

 

          2012 წლის                დეკემბერი                 ქ. ქუთაისი                                                 

 

„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის შესახებ

 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის,  „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის, 42-ე, 43-ე და 43' მუხლების საფუძველზე, ვადგენთ:

 

მუხლი 1.     „ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში  (სსმ III, 2008 წლის 8 დეკემბერი, №175, მუხ. 1791) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

 

1.      დადგენილების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

       „დ.ა)     გარანტირებული სიმძლავრის საფასური - 65 864 ლარი/დღე;“

 

 

 

მუხლი 2.      დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.«    მარტი 2023    »
ორსაოთხუთპრშბკვ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

MTM Team
საიტი დამზადებულია საქართველოში აშშ-ის საელჩოს დემოკრატიის განვითარების მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში